สื่อที่น่าสนใจ

รายการวีดีโอ
  1. ผลการดำเนินงานของ ศพส. 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่ 8

  2. พม. แถลงข่าวการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

  3. คุณหญิงวรรณา กับคำสอนลึกซึ้ง อำนาจเป็นเรื่องชั่วคราว ชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วนิรันดร์ : Matichon TV

  4. คนเกิดน้อย คนแก่ล้น วงการอสังหาฯ ต้องปรับตัว!? | WOODY FM Special

  5. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 3 สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

  6. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 2 การเตรียมพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ

  7. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 1 สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน

  8. หลักสูตรการดูแลผู้สุงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 อ

  9. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 6 โรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

  10. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 8 การใช้ยาในผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง